Розширено перелік питань щорічних аудиторських перевірок фінансових установ

1 лютого 2018 року Нацкомфінпослуг затвердила Методичні рекомендації з аудиторських звітів, які подаються до Нацкомфінпослуг.

Рекомендації містять широкий, порівняно з попереднім, перелік питань, які повинні бути висвітлені в аудиторських висновках, складених для небанківських фінансових установ.

Крім підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності, результатів перевірки дотримання фінансовою установою вимог МСФЗ та МСБО, Нацкомфінпослуг встановила, що аудиторський висновок повинен додатково включати ключові аспекти діяльності фінансових установ, а саме:

1. Інформацію по наступним ключовим питанням аудиту:

■ оцінку подальшої безперервної діяльності фінансової установи;

■ достовірність оцінки активів фінансової установи за їх справедливою вартістю;

■ дотримання порядку знецінення активів;

■ наявність / відсутність активів на тимчасово окупованих територіях і їх оцінка;

■ визнання доходу, одержаного від інвестування активів;

■ операції з пов'язаними особами;

■ обов'язкові критерії та нормативи:

✓ достатність капіталу;

✓ платоспроможність;

✓ ліквідність;

✓ прибутковість;

✓ якість активів і ризикованість операцій;

■ формування резервів;

■ судові позови і можливість їх суттєвого впливу на діяльність фінансової установи;

■ структура інвестиційного портфеля фінансової установи;

■ суттєві операції фінансової установи (операції, які становлять 10% та більше від загального розміру активів);

■ застосовані заходи впливу до фінансової установи;

■ розмір дебіторської заборгованості, що виникла по нефінансовим операціями;

■ порядок, розмір і термін залучення субординованого боргу;

■ наявність прострочених зобов'язань.

2. Висновки аудитора про дотримання фінансовою установою регуляторних вимог:

■ відповідність Правил про надання фінансових послуг вимогам законодавства;

■ відповідність договорів про надання фінансових послуг Правилам про надання фінансових послуг, затверджених фінансовою установою;

■ надання інформації споживачам фінансових послуг;

■ відповідність приміщення фінансової установи регуляторним вимогам;

■ своєчасне і достовірне інформування Нацкомфінпослуг про зміну інформації про фінансову установу;

■ дотримання фінансовою установою обмежень щодо:

✓ суміщення здійснення господарської діяльності;

✓ залучення активів від фізичних і юридичних осіб;

■ належні заходи безпеки, у тому числі:

✓ наявність сейфів для зберігання грошових коштів;

✓ встановлення охоронної сигналізації;

✓ дотримання вимог щодо проведення готівкових розрахунків;

■ розкриття в повному обсязі інформації по тих статтях балансу, питома вага яких 5% і більше, а саме:

✓ дебіторська заборгованість;

✓ інші поточні зобов'язання.

В результаті, аудитор зобов'язаний перевіряти не тільки правильність складання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку у відповідності з міжнародними стандартами, а також відповідність діяльності фінансових установ вимогам регулятора.


Вам буде цікаво:

01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, буд. 36 - Д | (044) 536 49 02 | office@afinance.com.ua

© 2011-2018 АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ